Tilaaja-asiakasrekisteri

TIETOSUOJALAUSEKE KORVAA TÄMÄN REKISTERISELOSTEEN 24.5.2018 LÄHTIEN.

1 Rekisterinpitäjä

Keskisuomalainen Oyj
Y-tunnus 0174445-8
Postiosoite PL 159, 40101 Jyväskylä
Käyntiosoitteet Jyväskylä, Aholaidantie 3
Kuopio, Vuorikatu 21
Tuusula, Klaavolantie 5

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mervi Heikkinen konsernin tilaajajärjestelmän sovellusasiantuntija
Osoite: Keskisuomalainen Oyj, Tilaajarekisteriasiat
Mervi Heikkinen, PL 68, 70101 Kuopio
Puhelin +358 17 303 111

3 Rekisterin nimi

Keskisuomalainen Oyj:n tilaaja-asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa: asiakassuhteen hoitaminen ja tiedottaminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien tallentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, tutkimustoiminta sekä muut vastaavat tarkoitukset henkilötietolain mukaisesti luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Keskisuomalainen Oyj -konserniin kulloinkin kuuluvissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5 Rekisterin tietosisältö

 • yhteystiedot (asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti- ym. yhteystiedot, muu tunnistetieto)
 • verkkopalvelun rekisteröitymis- ja verkkoasioinnin tapahtumatiedot (esim. käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma)
 • ikä, sukupuoli, arvo, ammatti tai muut asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot ja tapahtumat, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnan kieltotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaalta puhelimitse, postitse, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla asiakassuhteen aikana saadut tiedot asiakkaalta muussa yhteydessä saadut tiedot: lahjatilaus, kilpailu-, äänestysvastaus tai muu vastaava
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot
 • Keskisuomalainen Oyj -konserniin kuuluvien yhtiöiden muista henkilörekistereistä saadut tiedot
 • VTJ/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä tai julkisista rekistereistä saadut tiedot tai päivitetyt tiedot

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa:

 • Markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin konserniin kuuluville yhtiöille tai heidän yhteistyökumppaneilleen henkilötietolain mukaisesti
 • Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkaan tilaaman tuotteen perille toimittamiseksi tarpeellista
 • Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaaja-asiakasrekisterin tietoja käsittelevät vain ne Keskisuomalainen Oyj –konsernin ja sen omistuksessa olevien yhtiöiden tai ulkoisten alihankkijoiden toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on käyttöoikeus, tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat rekisterin käsittelyyn. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttäjistä muodostuu käyttäjälogi.
Yrityksessä on järjestetty asianmukaiset tietoturvaratkaisut sekä kulunvalvonta.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja ne tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot henkilötietolain mukaisesti.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteella Keskisuomalainen Oyj, Tilaajarekisteriasiat, Mervi Heikkinen, PL 68, 70101 Kuopio

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle Keskisuomalainen-konsernin rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön tai soittamalla lähimpään Keskisuomalainen Oyj:n alueyhtiön asiakaspalveluun.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä lähimpään Keskisuomalainen Oyj:n alueyhtiön asiakaspalveluun tai postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.