Mediatalo Keskisuomalaisen myyntiehdot 

1. Soveltaminen

Myyntiehtoja sovelletaan, kun mainostaja, mediatoimisto, mainostoimisto tai muu mainostajan edustaja (”Asiakas”) ostaa Keskisuomalainen Oyj:n valtakunnallisen palvelukanava Meksin tai konserniyhtiöiden Etelä-Suomen Media Oy, Keski-Suomen Media Oy, Mediatalo ESA Oy, Savon Media Oy:n tai Esa Digital Oy:n kautta Keskisuomalainen Oyj:n konserniyhtiöiden omistamia tuotteita ja palveluja (”Mediatalo Keskisuomalainen”), ellei toisin mainita. 

Ehdot eivät koske yhteistyömedioita tai Kärkimedia-mainontaa.

Ehtoja sovelletaan kaikkiin Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteisiin ja palveluihin maksuehtojen ja vastuiden osalta, mutta tuotteiden ja palvelujen varaamisen aikatauluissa ja alennuksissa voi olla mediakohtaisia eroja. Mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä myyntiehtoja sekä mediakohtaisia tai osapuolten kulloinkin sopimia erityisehtoja.

Ehtoja sovelletaan Asiakkaan toimittamalle kaikelle mainosaineistolle (”Aineisto”).  
Mikäli mainosaineiston on välittänyt mainos- tai mediatoimisto tai muu mainostajan edustaja, vastaa kyseinen välittäjä erikseen sovittujen ehtojen sekä näiden ehtojen noudattamisesta kaikilta osin kuin omista velvoitteistaan (mm.  vastuu Aineiston sisällöstä sekä vastuu maksusta täydellä luottotappiovastuulla).  
Kahden tai useamman Asiakkaan yhteisen Aineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt Asiakas.  

2. Mediatilan varaaminen ja peruminen

Varaaminen

Mediatalo Keskisuomalaisen kaikkiin medioihin voi tehdä tilavaraukset yhdellä kertaa joko omalle myynnin yhteyshenkilölle tai sähköpostitse lähimpään myyntipalveluun.
Varaukset tulee tehdä tarjouksessa, myyntiehdoissa tai kyseistä mediaa koskevissa erillisissä ehdoissa mainittuun ajankohtaan mennessä. Varaustilanne tulee aina varmistaa. Erikoispaikkojen (printin etusivu, takasivu, liitteet jne) mahdolliset aikaisemmat varaamisen ajankohdat on huomioitava.

Verkkokampanjoiden osalta alustava varaus on voimassa 14 päivää, jonka jälkeen inventaari vapautetaan automaattisesti, jos varausta ei ole vahvistettu. Jos varaus tehdään alle 5 päivää ennen kampanjan alkua, varaus pitää tehdä vahvistettuna.  

Mainos- ja mediatoimistoilta määräin

Mainos- ja mediatoimistoilta edellytämme kirjallista määräintä, joka tulee toimittaa myyntipalveluun ensimmäisen julkaisun varausaikataulun mukaisesti.

Peruminen ja muutokset kampanjoihin

Mediatalo Keskisuomalainen pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa kampanja, mainosnäyttö, mainosaika tai aikavaraus erityisestä syystä. Tällaisista muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle välittömästi sekä pyritään antamaan tilalle uusi vastaava mediatila, -aika tai mainosnäyttö.

Asiakkaan on tehtävä peruutus kirjallisesti myyntipalveluun tai myynnin yhteyshenkilölle.

Jos lehti-ilmoitus perutaan

 • varausaikataulujen rajoissa, emme veloiteta ilmoitusmaksua, mutta mikäli Mediatalo Keskisuomalainen on jo valmistanut perutun ilmoituksen aineiston, veloitetaan ilmoituksen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.
 • aineistoaikataulun umpeuduttua tai ilmoitusmateriaalia ei toimiteta julkaistavaksi, veloitetaan varatun ilmoituksen nettohinta sekä mahdolliset ilmoituksen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset.

Jos vahvistettu verkkokampanja perutaan

 • 6-10 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 25% kampanjan nettohinnasta.
 • 4-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua, veloitetaan 50 % kampanjan nettohinnasta.
 • 3 arkipäivää ennen kampanjan alkua tai myöhemmin, veloitetaan 100 % kampanjan nettohinnasta.
 • Mikäli Mediatalo Keskisuomalainen on jo valmistanut perutun kampanja-aineiston, veloitetaan aina valmistuksesta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Jos vahvistettu muu palvelutilaus (mm. alihankkijan työ tai palvelu) perutaan

 • mikäli perutun palvelun työn tai palvelun tuottaminen tai valmistus on alkanut, veloitetaan palvelun toteuttamisesta aiheutuneet kulut ja työkustannukset.

3. Mainoksen sijoittelu, Kilpailijoiden mainonta

Asiakas ei voi vaikuttaa siihen, missä toimituksellisessa yhteydessä mainos näytetään tai esittää muita poikkeavia ehtoja mainoksen sijoittelulle. Kohdemedioissa voidaan näyttää samanaikaisesti Asiakkaan ja Asiakkaan kilpailijan kampanjoita.
Asiakassuhteen luottamuksellisuuden sekä mainospaikkojen rajallisuuden vuoksi Mediatalo Keskisuomalainen ei voi antaa ennakkotietoa kilpailijoiden kampanjoista. Mikäli päällekkäisiä kampanjoita esiintyy, niistä ei hyvitetä mitään. 

4. Hinnat ja alennukset

Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti media- tai palvelukohtaisesti. Mediatalo Keskisuomalainen pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia, mikäli Asiakkaan kanssa ei ole erikseen muuta kirjallisesti sovittu.  
Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien ja nämä korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia mukaan lukien erikseen tehdyt sopimukset.
Hinnastohinnat ovat verottomia hintoja, ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, ellei toisin mainita.

Hinnastossa esitetyistä hinnoista myönnettävien alennusten laskentajärjestys:

Mediatilan bruttohinta
+ määräpaikkakorotus
– media- tai asiakaskohtainen alennus
= Nettohinta
+ lisäpalvelujen maksut
+ arvonlisävero
= Verollinen nettohinta

Alennukset

Eri alennukset ovat toisensa poissulkevia, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.
Alennukset vahvistetaan mediakohtaisesti tarjouksessa, varattaessa tai varausvahvistuksella.

Alennukset koskevat Etelä-Suomen Media Oy, Keski-Suomen Media Oy, Mediatalo ESA Oy, Savon Media Oy:n tai Esa Digital Oy:n omistamia medioita. Alennuksia ei myönnetä konsernin muiden yhtiöiden tuotteista tai palveluista tai ulkopuolisista ns. alihankinnoista.

Mainos- ja mediatoimistokorvaus

Mediatalo Keskisuomalainen myöntää auktorisoimilleen tahoille niiden välittämästä ilmoittelusta
3 - 15 % mainos- ja mediatoimistoalennuksen. Alennus lasketaan alennusten laskemisjärjestyksen mukaisesti. Alennuksen edellytyksenä on, että toimisto vastaa Asiakkaan Aineiston sisällöstä ja maksusta täydellä luottotappiovastuulla (delcredere-vastuu) sekä hoitaa toimeksiannon Mediatalo Keskisuomalaiseen kaikkien myyntiehtojen mukaisesti.

Volyymialennus määräytyy volyymialennustaulukon mukaisesti ja perustuu sopimusjakson netto-oston kokonaismäärään. Volyymialennus edellyttää erillisen kirjallisen palvelusopimuksen tekemistä. Volyymialennus myönnetään mainonnasta Mediatalo Keskisuomalaisen omistamissa printtilehdissä ja niiden verkkosivustoilla, ulkomainonnasta sekä Radio Lahden mainonnasta. Volyymialennus ei koske mainos- eikä mediatoimistoja.
Volyymisopimusalennus sulkee pois kaikki muut alennukset lukuun ottamatta mainos- ja mediatoimistoalennusta.

Yhteiskunnallinen mainonta ja vaalimainonta

Mediatalo Keskisuomalainen myöntää yhteiskunnallisesta mainonnasta 35 % alennuksen.
Yhteiskunnalliseksi mainonnaksi katsotaan mm. viestintä, jolla halutaan vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun, asenteisiin, tiedottaa riskeistä eikä tavoittele taloudellista hyötyä. Alennus ei koske yhteiskunnallisen tahon liiketoiminnan edistämiseen, rekrytointiin tmv. liittyvää mainostamista.
Vaalimainonnasta myönnetään 35 % alennus, jonka myöntämisen edellytyksenä on Vaalirahoituslain sekä Mediatalo Keskisuomalaisen vaalimainonnan ehtojen mukainen sisältö.

Yhteiskunnallinen tai vaalimainonta ei voi sisältää muiden tahojen logoja tai muita vastaavia tietoja. Mainos- ja mediatoimistoalennus huomioidaan.

Kampanja-alennukset ovat mediakohtaisia, niitä koskevat erilliset kampanjaehdot ja ne myönnetään hinnastohinnasta.

Toistoalennus voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista ja alennusehdot ovat lehtikohtaisia. Toistoalennus edellyttää saman ilmoituksen (materiaalin) julkaisua muuttumattomana lehtikohtaisen toistojana kuluessa.

Sarja-alennus voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista ja alennusehdot ovat lehtikohtaisia.

Vaihtoilmoitusalennus  voidaan myöntää vain lehti-ilmoituksista vaihtoilmoituksia välittäville Sanomalehtien Liiton jäsenlehdelle voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

Poikkeukset
Mediatalo Keskisuomalaisen medioilla voi olla media-, tuote- tai osastokohtaisia erillisehtoja koskien yllä mainittuja alennuksia. Lisäksi ns. lukijailmoitus- tai järjestöpalstoilla on omat lehtikohtaiset alennusehdot.

 5. Aineiston toimitus ja aineisto-ohjeet

Aineistojen toimituksen takarajat ovat mediakohtaisia ja valmistettavalle tai valmiille aineistolle voi olla erilaiset toimitusajat.

Lehti-ilmoitus

 • aineisto on toimitettava lehtikohtaiseen viimeiseen ajankohtaan mennessä.
  Varauksen yhteydessä Asiakkaalle toimitetaan tilausvahvistus tai annetaan muulla tavalla tiedoksi materiaalin koko tai muut vaatimukset, materiaalinumero sekä aineiston toimitusaika- ja osoite. Aineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava
 • Asiakkaan nimi
 • Annettu materiaalinumero
 • Media
 • Julkaisuajankohta

Muu palvelutilaus (mm. alihankkijan työ tai palvelu)

Varauksen yhteydessä Asiakkaalle toimitetaan tilausvahvistus tai annetaan muulla tavalla tiedoksi materiaalin koko tai muut vaatimukset, materiaalinumero sekä aineiston toimitusaika- ja osoite. Aineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava

 • Asiakkaan nimi
 • Annettu materiaalinumero
 • Tilattu palvelu tai media
 • Toteutusajankohta

Verkkokampanja

Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

 • Erikoisratkaisut ja kaikki muut kuin kuvamainosmuodot
  5 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä
 • Verkkokampanjan valmistettava aineisto 3-5 arkipäivää ennen kampanjan alkua 
 • GIF, JPG tai PNGkuvaaineistot, kolmannen osapuolen tägimateriaali 3 kokonaista arkipäivää ennen kampanjan alkua klo 12.00 mennessä

Aineistoa toimitettaessa on saatteessa tai sähköpostin aihekentässä mainittava

 • Asiakkaan nimi
 • Annettu materiaalinumero
 • Media
 • Julkaisuajankohta

Lisäksi saatteessa tarvitaan seuraavat tiedot

 • Asiakkaan ja kampanjan nimi
 • Asiakkaan yhteystiedot
  • Julkaisuajankohta
  • Näyttöjen määrä
  • Kohdemedia (mikä palvelu / mikä mainospaikka/mainosratkaisu)
  • Kampanjan www-osoite, johon mainoksen tulee klikatessa ohjata
  • Materiaalin toimittajan yhteystiedot / yritys / yhteyshenkilö

Mainokset sijoitetaan paikoilleen kampanjan ensimmäisenä päivänä kello 10.00 mennessä.
Mediatalo Keskisuomalainen ei takaa kampanjan alkavan haluttuna ajankohtana, jos aineistoa ei toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se myöhästyy, on teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti arveluttava.

Verkkoaineiston vaihtaminen
Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kampanjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Kampanja-aikana aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran per mainospaikka per kampanja-aika. Vaihtoaineiston toimitus on aineistoaikataulun mukainen. Useammasta mainoksen vaihdosta laskutamme tuntiveloituksen mukaisesti, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana tapahtuvista vaihdoista. Veloitus minimissään 40 euroa (+alv 24%).

Aineiston myöhästyminen
Jos lehti- tai verkkoaineistoa ei ole toimitettu määräaikaan mennessä oikeassa muodossa tai se on vahingoittunut, toimimaton tai sisältö ei ole julkaisuvaatimusten mukainen, niin tällöin Mediatalo Keskisuomalainen ei takaa, että mainos voidaan julkaista haluttuna ajankohtana. Jos verkon kampanja-aineisto toimitetaan myöhässä, voi myöhästyminen tai toimimattomuus aiheuttaa sen, ettei kampanja voi alkaa haluttuna ajankohtana ja kampanjasta ei saada kerättyä kampanjaraporttia. Lisäksi vähennetään kampanjan näyttöjä myöhästymisen suhteessa (laskutus silti 100%). 

Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu

Kampanjat todennetaan Mediatalo Keskisuomalaisen mainonnanhallintajärjestelmällä.  Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, kampanjaa voidaan jatkaa kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa mainosnäyttöinä.
Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli Asiakkaan Aineisto on toimitettu myöhässä, Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa näyttötakuun toteutumisesta.

Valmistusmaksu
Mediatalo Keskisuomalaisen valmistaman Aineiston valmistuksesta ja sen käyttöoikeuksista syntyneet kustannukset veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Mediatalo Keskisuomalaisen valmistamien aineistojen immateriaalioikeudet kuuluvat Mediatalo Keskisuomalaiselle, jollei toisin sovita.
Jos Asiakas peruu varaamansa mediatilan, jonka aineiston Mediatalo Keskisuomalainen on jo valmistanut, veloitetaan valmistuksesta aiheutuneet kustannukset.

Mainosaineiston säilytys
Mediatalo Keskisuomalainen ei ole velvollinen säilyttämään Asiakkaan toimittamaa aineistoa julkaisun jälkeen, ellei mainosta ole määrätty sellaisenaan julkaistavaksi uudelleen tai toisin ole sovittu. Mediatalo Keskisuomalaisessa valmistettuja aineistoja säilytetään vähintään kolmen kuukauden ajan.

Aineiston valmistusohjeet löydät täältä 

6.  Laskutus ja maksuehdot

Laskutus tapahtuu mainoksen julkaisuaikataulun mukaisesti viikoittain, ellei erikseen ole muuta sovittu. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.

Esitetyt hinnastohinnat ovat verottomia hintoja ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, ellei toisin mainita.

Mediatalo Keskisuomalainen tarvitsee aina yritysasiakkailta Y-tunnuksen ja yksityisasiakkailta täydellisen henkilötunnuksen, mikäli mediaosto halutaan maksaa laskulla. Laskutettaessa Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen julkaisua.

Yleiset maksuehdot ovat Yritys- ja yhdistysasiakkaalle 10 pv netto ja yksityisasiakkaalle 14 pv netto.

Maksamattoman laskun viivästyskorko on korkolain mukainen.  Maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen siirrämme maksamattomat laskut perintätoimiston hoidettavaksi.

Maksuvaihtoehdot

Verkkolasku yritykselle           
Asiakas toimittaa varauksen yhteydessä erikseen tiedot operaattoristaan ja verkkolaskuosoitteestaan (OVT-tunnus / IBAN-tunnus).

Lasku sähköpostiin                      
Sähköpostilaskua varten Asiakas toimittaa varauksen yhteydessä erikseen tiedot sähköpostiosoitteesta, johon lasku lähetetään PDF-muodossa viestin liitteenä. Lisäksi Asiakas vastaa oman sähköpostilaatikkonsa toiminnasta, esim. ettei lasku tule estetyksi tai ohjaudu roskapostikansioon.

Paperilasku                           
Paperilaskun lähettämisestä veloitamme paperilaskumaksun, joka on Yritys- ja yhdistysasiakkaalle 

7,00 € (+alv) ja yksityisasiakkaalle 3,00 € (sis. alv).

Käteismaksu                       
Mediatalo Keskisuomalainen voi edellyttää Asiakkaalta käteismaksua ennen mainonnan julkaisua tai toteutusta. Asiakas voi halutessaan maksaa mediaostonsa käteisellä etukäteen.

Pankkiin maksettaessa maksun oltava sovitulla median tilillä ja tosite maksusta toimitettuna myyntipalveluun esim. sähköpostilla ko. varauksen jättöaikojen sisällä. Vaihtoehtoisesti maksun voi suorittaa myös mihin tahansa Mediatalo Keskisuomalaisen asiakaspalvelupisteeseen.

Mediatalo Keskisuomalaisen Maksun saajat ja Tilinumerot yhtiöittäin löydät täältä

 7. Vastuu virheistä ja reklamaatiot

Muistutus virheellisestä julkaisusta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta lehdessä tai sähköisen kampanjan päättymisestä. Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä.

Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu ostetun mediatilan hintaan.
Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään julkaisemaan sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli mainos ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai Asiakkaasta johtuvasta syystä voida julkaista, Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa mainoksen sisältöön tai asuun tulleesta virheestä, joka johtuu esimerkiksi puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse annetusta aineistosta.

Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa virheestä, joka ilmenee mainostajalle toimitetusta vedoksesta, jos Asiakas on hyväksynyt vedoksen sitä korjaamatta tai jättänyt kommentoimatta vedosta määräaikaan mennessä. Mediatalo Keskisuomalainen ei anna hyvitystä lehti-ilmoituksen vähäisestä paino-, palautus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen ymmärtämistä eikä vähennä sen mainosarvoa.

Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus sijoittaa mainos normaalin käytännön mukaisesti mediaympäristöön riippumatta toimituksellisesta sisällöstä tai muiden asiakkaiden julkaisuista.

Sähköinen palvelu voidaan ottaa tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa käyttökatkosten aiheuttamista vahingoista.

Vastuu mainoksen poisjäämisestä, julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai virheestä aineiston valmistuksessa rajoittuu mediatilasta maksetun euromäärän palauttamiseen.  

8. Oikeus käyttää mainontaa, Referenssioikeus

Ellei Mainostaja ole kirjallisesti toisin ilmoittanut viimeistään toimittaessaan mainosaineistoa on Mediatalo Keskisuomalaisella oikeus siirtää mainos kovalevylle tai muulle tallennusalustalle ja käyttää sitä esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, sekä omilla internet- ja extranet-sivuillaan. Mediatalo Keskisuomalaisella ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää mainosta kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä.

9.  Vastuu aineiston sisällöstä ja käyttöoikeuksista

Asiakas on vastuussa mainoksen sisällöstä. Asiakas ja mainos- tai mediatoimisto ovat vastuussa ja korvausvelvollisia mainonnan sisällöstä (mukaan lukien lehtien liitteet) ja sen aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai Mediatalo Keskisuomalaiselle.

Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, jos mainos ei noudata voimassaolevia lakeja, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräyksiä tai se on hyvän tavan vastainen. Vastuu aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että mainoksen esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta, on Asiakkaalla. Vastuu oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista on Asiakkaalla. Vastuu kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden immateriaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin perustuvista muista vaatimuksista kuuluu Asiakkaalle.
Mediatalo Keskisuomalainen ei vastaa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.

10. Tietosuoja

Asiakas ja Mediatalo Keskisuomalainen sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, kuten 25.5.2018 alkaen Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (”Tietosuojasäännökset”). 25.5.2018 sovellettavaksi tuleva EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) koskettaa kaikkia EU-jäsenmaiden organisaatioita, joissa käsitellään henkilötietoja.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö edellyttää, että Mediatalo Keskisuomalainen on antanut etukäteisen suostumuksen tietojen keräämiseen Mediatalo Keskisuomalaisen verkkosivuilta. Ilman etukäteistä suostumusta Asiakas saa käyttää evästeitä yksinomaan kampanjan tulosten (mainosnäytöt, tavoittavuus ja konversio) mittaamiseen.

Mikäli kampanja kohdennetaan kävijän verkkokäyttäytymisen perusteella, tulee Asiakkaan noudattaa  Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising  [AP2] tai Transparency and Consent Framework –periaatteita sekä toteuttaa (tai edellyttää, että sen käyttämät kumppanit toteuttavat) tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden noudattamiseksi.

Asiakas vastaa käyttämistään järjestelmistä sekä edustajiensa ja alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että sen yhteistyötahot ovat tietoisia näissä ehdoissa mainituista rajoituksista ja noudattavat niitä.

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, tässä kappaleessa jäljempänä kuvattuja sovelletaan kaikkiin Mediatalo Keskisuomalaisen ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin siltä osin kuin niihin liittyy henkilötietojen käsittelyä Mediatalo Keskisuomalaisen toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan puolesta ja lukuun, tai henkilötietojen käsittelyä Asiakkaan toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Mediatalo Keskisuomalaisen puolesta ja lukuun. Rekisterinpitäjä on osapuoli, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Käsittelijä on osapuoli, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Yhteistyön luonteesta riippuen osapuoli voi samanaikaisesti olla joidenkin tietojen osalta rekisterinpitäjä ja joidenkin tietojen osalta käsittelijä. 

Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät kuvataan osapuolten välisessä sopimuksessa tai ennen tietojen käsittelyn aloittamista annetussa rekisterinpitäjän kirjallisessa ohjeistuksessa. Mikäli muutoin ei sovita, digimainonnan osalta käsittelyn tarkoitus on Asiakkaan mainoskampanjan kohdentaminen. Käsittelyn kesto rajoittuu sovitun kampanjan kannalta tarpeelliseen säilytysaikaan. Siltä osin kuin kohdentamiseen käytettävät tietoryhmät koostuvat Asiakkaan verkkosivustojen käyttöön liittyvistä tiedoista tai muista Asiakkaan henkilötiedoista, toimii Asiakas rekisterinpitäjänä. Rekisteröityjen ryhmiä ovat tällöin Asiakkaan verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Mediatalo Keskisuomalainen toimii rekisterinpitäjänä siltä osin, kun kyse on Mediatalo Keskisuomalaisen verkkosivustojen käyttöön liittyvistä tiedoista tai muista sen henkilötiedoista, mukaan lukien niiden perusteella muodostetut mainonnan kohderyhmät. Rekisteröityjen ryhmän muodostavat tällöin Mediatalo Keskisuomalaisen verkkosivustojen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on Tietosuojasäännösten mukainen käsittelyperuste ko. keräämilleen henkilötiedoille ja oikeus siirtää niitä käsittelijälle käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjä vastaa lisäksi siitä, että se noudattaa rekisterinpitäjälle Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia ja rekisterinpitäjän käsittelijälle antamat kirjalliset ohjeistukset ovat Tietosuojasäännösten mukaisia.

Siltä osin kuin Mediatalo Keskisuomalainen toimii henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan henkilötietojen osalta tai kun Asiakas toimii henkilötietojen käsittelijänä Mediatalo Keskisuomalaisen henkilötietojen osalta ne sitoutuvat osaltaan:

 • käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisessä sopimuksessa määriteltyä tarkoitusta varten sekä kulloinkin voimassa olevien Tietosuojasäännösten mukaisesti;
 • käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien, Tietosuojasäännöksiin perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti (jollei muuta sovita, nämä ehdot muodostavat käsittelijälle annetut kirjalliset ohjeet);
 • ilmoittamaan rekisterinpitäjälle, jos se katsoo, että rekisterinpitäjän kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojasäännöksiä;
 • varmistamaan, että henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo asianmukainen salassapitovelvollisuus;
 • huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta omien käytäntöjensä ja osapuolten välisen sopimuksen vaatimusten mukaisesti varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden;
 • auttamaan rekisterinpitäjää täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojasäännöksissä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä;
 • auttamaan kohtuullisin toimenpitein rekisterinpitäjää varmistamaan, että Tietosuojasäännöksissä säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;
 • poistamaan käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki henkilötiedot paitsi jos ja siinä määrin kuin sovellettavassa pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot;
 • ilmoittamaan rekisterinpitäjälle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;
 • saattamaan rekisterinpitäjän saataville tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten; sekä
 • sallimaan rekisterinpitäjän tai sen valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin.

Rekisterinpitäjä antaa käsittelijälle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Käsittelijä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa tietyn alihankkijan käyttämistä, jolloin käsittelijä pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä korvatakseen alihankkijan toisella. Jos em. muutosta ei voida toteuttaa, osapuolilla on oikeus päättää yhteistyö ilman korvausvelvollisuutta. Sopimuksen päättäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvollisuudesta ennen päättämistä toteutettujen toimenpiteiden osalta.

Mikäli Asiakas rikkoo tässä mainittuja ehtoja, Mediatalo Keskisuomalaisella on oikeus keskeyttää Asiakkaan kampanjat (ml. kampanja, jonka yhteydessä näitä ehtoja on rikottu sekä kaikki muut Asiakkaan kampanjat missä tahansa Mediatalo Keskisuomalaisen palveluissa) välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki Asiakkaan ja Mediatalo Keskisuomalaisen väliset sopimukset ilman korvausvelvollisuutta.

Kumpikin osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista (ml. viranomaisten määräämät hallinnolliset sakot, rekisteröidyille maksetut vahingonkorvaukset sekä kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat välittömästi siitä, että ko. osapuoli on käsitellyt henkilötietoja vastoin näitä ehtoja tai Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia. Kumpikaan osapuoli ei vastaa menetetystä liikevoitosta tai muista välillisistä vahingoista.

Asiakas sitoutuu kampanjan päättyessä poistamaan mahdolliset retargetointi-kampanjassa käytetyt mainostagit, jotka viittaavat Mediatalo Keskisuomalaisen sivustoille.

Katso Mediatalo Keskisuomalaisen tietosuojalauseke

11. Mainontaa koskeva lainsäädäntö ja säännöt, riitojen ratkaisu

Mediatalo Keskisuomalainen noudattaa ja soveltaa mainontaa koskevaa Suomen lainsäädäntöä.
Mediatalo Keskisuomalainen pidättää oikeuden muuttaa myyntiehtoja.
Mediatalo Keskisuomalaisen ja Asiakkaan väliset riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Mediatalo Keskisuomalaisen tai myyjänä toimineen tytäryhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

12. Myyntipalvelujen yhteystiedot

MEKS valtakunnallinen palvelukanava, josta voi ostaa kaikkia Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteita
Asiakaspalvelu
meks@media.fi
puh. 0400 133 959

Etelä-Suomen alueen mediat    
Lehtikohtainen
www.etelasuomenmedia.fi/lehdet  

Keski-Suomen alueen mediat   
Myynnin tuki     
myynnintukiksml@media.fi          
puh. 014 622 188

Päijät-Hämeen alueen mediat  
Myyntipalvelu  
myyntipalvelu@mediataloesa.fi 
puh. 03 7575 710

Savon alueen mediat                      
Myyntipalvelu  
mainos.savonmedia@media.fi    
puh. 017 303 600

Tutustu Mediatalo Keskisuomalaisen tuotteisiin ja palveluihin

Ehdot päivitetty 24.5.2018