Yhtiökokous

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.4.2021

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 30.4.2021 klo 11.00 alkaen Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorissa, Aholaidantie 3, Jyväskylä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä oli tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla oli yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhtiökokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen, elleivät he olleet äänestäneet ennakkoon.

OSAKASLUETTELOON MERKITTY OSAKKEENOMISTAJA

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli rekisteröity 20.4.2021 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon alkoi 8.4.2021 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka halusi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tuli ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 23.4.2021 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen, äänten ja tarvittavien asiakirjojen asiamiehen edustamisoikeuden todistamiseksi oli oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajien, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli mahdollista ilmoittautua ja äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-18 osalta 8.4.2021 klo 12.00-23.4.2021 klo 12.00 välisenä aikana seuraavilla tavoin

a) Euroclear Finland Oy:n sähköisessä järjestelmässä

Osakkeenomistaja, joka on oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö

 • henkilökohtaisesti Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä vahvan tunnistautumisen kautta

Osakkeenomistajan, joka on juridinen yhteisö, asiamies

 • antamalla Euroclear Finland Oy:n järjestelmään yhteisön y-tunnuksen ja arvo-osuustilin numeron sekä asiamiehen nimen
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tuli lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

 Tästä painamalla siirryt Euroclear Finland Oy:n järjestelmään

b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja, joka on oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake

Osakkeenomistajan, joka on oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, asiamies

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tuli lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

Osakkeenomistajan, joka on juridinen yhteisö, asiamies

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tuli lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

Osakkeenomistajan, joka on vajaavaltainen yksityishenkilö, asiamies

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tuli lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

Osakkeenomistajan, joka on kuolinpesä, asiamies

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tuli lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

Osakkeenomistajien ja asiamiesten Euroclear Finland Oy:lle ja Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Keskisuomalainen Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, mikä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimitti henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla oli oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.4.2021. Osallistuminen edellytti lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsottiin ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa oli kehotettu pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tuli ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

MUUT OHJEET JA TIEDOT

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen, elleivät he olleet äänestäneet ennakkoon.

Yhtiö ei vastannut lähetyksen toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com seuraavasti

 • 26.3.2021 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
 • 1.4.2021 yhtiön vuosikertomus vuodelta 2020, mikä sisältää tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 ja yhtiökokouksessa 29.5.2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka
 • 8.4.2021 muut varsinaisen yhtiökokouksen asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit
 • 12.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2019

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2014

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 2014 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2013

Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2013 alkaen klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wiviauditoriossa, osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2012

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 27. päivänä 2012 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2011

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 2011 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2010

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 2010 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2009

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin huhtikuun 29. päivänä 2009 klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Yhtiökokousaineisto