Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.4.2021

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 30.4.2021 klo 11.00 alkaen Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorissa, Aholaidantie 3, Jyväskylä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeen yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä yhtiökokouksen järjestämiseksi ennakoitavalla tavalla niin, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhtiökokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, elleivät he ole äänestäneet ennakkoon.

OSAKASLUETTELOON MERKITTY OSAKKEENOMISTAJA

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity 20.4.2021 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon alkaa 8.4.2021 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon viimeistään 23.4.2021 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen, äänten ja tarvittavien asiakirjojen asiamiehen edustamisoikeuden todistamiseksi on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-18 osalta 8.4.2021 klo 12.00-23.4.2021 klo 12.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla

a) Euroclear Finland Oy:n sähköisessä järjestelmässä

Osakkeenomistaja, joka on oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö

 • henkilökohtaisesti Euroclear Finland Oy:n järjestelmässä vahvan tunnistautumisen kautta

Osakkeenomistajan, joka on juridinen yhteisö, asiamies

 • antamalla Euroclear Finland Oy:n järjestelmään yhteisön y-tunnuksen ja arvo-osuustilin numeron sekä asiamiehen nimen
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tulee lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

 Tästä painamalla siirryt Euroclear Finland Oy:n järjestelmään

b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja, joka on oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake

Osakkeenomistajan, joka on oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö, asiamies

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tulee lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

Osakkeenomistajan, joka on juridinen yhteisö, asiamies

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tulee lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

Osakkeenomistajan, joka on vajaavaltainen yksityishenkilö, asiamies

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tulee lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

Osakkeenomistajan, joka on kuolinpesä, asiamies

 • palauttamalla ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • ennakkoäänestyslomake
 • laillisen edustajan tai valtuutetun henkilön tulee lisäksi toimittaa tarvittavat asiakirjat edustamisoikeuden todistamiseksi yhtiölle postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen
 • valtakirjamalli

Osakkeenomistajien ja asiamiesten Euroclear Finland Oy:lle ja Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Keskisuomalainen Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, mikä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Osakkeenomistajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse tehtävässä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä ilmoittautuja toimittaa henkilötietoja omalla vastuullaan mahdollisesti suojaamattoman yhteyden välityksellä.

HALLINTAREKISTERÖIDYN OSAKKEEN OMISTAJA

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.4.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

MUUT OHJEET JA TIEDOT

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista postitse osoitteeseen Keskisuomalainen Oyj, Ida Lindroos, PL 159, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteeseen 13.4.2021 klo 12.00 mennessä, jolloin kysymysten tulee olla perillä. Yhtiö julkaisee 21.4.2021 tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com. Webcast-lähetyksen kautta ei ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää, eikä kokousta webcast-lähetyksenä seuraavien osakkeenomistajien katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, elleivät he ole äänestäneet ennakkoon.

Webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli sen tekninen toteuttaminen on mahdollista ja se voidaan järjestää koronaviruspandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Yhtiö ei vastaa lähetyksen toimivuudesta tai yhteensopivuudesta erilaisten laitteiden kanssa. Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta on saatavilla ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com seuraavasti

 • 26.3.2021 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
 • 1.4.2021 yhtiön vuosikertomus vuodelta 2020, mikä sisältää tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 ja yhtiökokouksessa 29.5.2020 vahvistettu palkitsemispolitiikka
 • 8.4.2021 muut varsinaisen yhtiökokouksen asialistaan liittyvät ennakkomateriaalit
 • 14.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokousaineisto